Světlovody Solatube® denní osvětlení škol a školek

Rozvoj a vzdělání – „děti patří do škol“ 

Dostupné kvalitní vzdělání je jedním ze základních předpokladů hospodářské- ho, politického i společenského rozvoje. Osmdesát procent všech dětí žije v roz- vojových zemích. Je zřejmé, že školy mají zásadní vliv na to, jak se svět bude dále vyvíjet. Česká republika se řadí do skupi- ny vyspělých zemí, ve které je zavedená povinná školní docházka již od počátku 

19. století. Kvalitní výuka má zde svou tradici. Rozsáhlé studie prokázaly, že mezi zásadní aspekty rozvoje každého jedince patří dobře sestavené osnovy, vzdělanost učitelů a vhodné prostředí pro výuku. Mezi základní předpoklady dobře zvládnutého návrhu na výukové prosto- ry je i naplnění nároků práva na denní osvětlení. 

Evropské dotace – „investice do budoucnosti“ 

Finanční zázemí bývá hlavní překážkou při vzniku nových vzdělávacích center, jako jsou například mateřské a základní školy. Proto v rámci podpory rozvoje vzdělávání je na Evropské úrovni zří- zen dotační program, který integruje celou problematiku a žadatelé mohou v rozmezí let 2014–2020 žádat až o 85% 

finanční spoluúčasti. Na české úrovni jsou dotace určeny především obcím a svazkům. O dotace lze je žádat pro výstavbu nových prostor a přístaveb ve- doucích k zvýšení kapacity zařízení, dále rekonstrukci a modernizaci stávajících prostor a s nimi spjaté projektové a inže- nýrské činnosti. 

Denní světlo – „základ je norma“ 

Odborníci se shodují – „není světlo jako světlo“ 

Člověk se vyvíjel za působení denního světla po miliony let a je jeho podmínkám dokonale přizpůsoben. Umělé světlo není přirozenou složkou životního prostředí a nevyhovuje tedy zcela fyziologické po- třebě zrakového ústrojí. Je logické, že denní světlo se navrhuje všude tam kde je to technicky a technologicky možné. U edukačních prostor platí nepsané pra- vidlo dvojnásob a učitelé i profesoři se shodují: „Denní světlo je jedna z prvních věcí, které je třeba řešit, pokud chceme provozovat školu či školku“. 

• Denní světlo zlepšuje výsledky
testů, redukuje špatné chování, snižuje absencí a podporuje větší úspěch studenta. 

• Nedostatek denního světla může narušit vnitřní tělesné hodiny, způsobovat značné psychologické
a fyziologické dopady, které následně ovlivní soustředění, schopnosti spolupráce a zdraví žáka. 

• Hyperaktivní děti zvyklé na denní světlo, jsou schopné lépe se soustředit a rychleji překonávat problémy v učení. 

Světlovody Solatube® – „světlo pro všechny“ 

Tubusové denní osvětlení je revoluční, cenově dostupné, vysoce výkonné řešení denního osvitu, které doplňuje nebo zcela nahrazuje tradiční technologie střešních oken či světlíků. Z hlediska nákladů se jedná o efektivní a energeticky úsporné řešení šetrné k životnímu prostředí, kte- ré významně napomáhá snížit celkovou spotřebu elektřiny. Pro představu před- kládáme pár výhod plynoucích z aplikace světlovodných sestav Solatube® pro Váš budoucí projekt či probíhající rekonstrukci: 

• Aktivní kopulová optika Raybender® 3000, spolu s designovými difuzéry, poskytují spolehlivé konzistentní
a neoslňující denní světlo, bez ohledu na orientaci světových stran prosvětlované budovy. 

• Přenos denního světla pomocí odrazného materiálu Spectralight® Infinity s účinností 99,7% na jeden odraz bez změny spektrálního složení. 

• Normativní naplnění činitele denní osvětlenosti na potřebné úrovni v minimu i průměru, včetně vyhovující rovnoměrnosti osvětlovaných ploch. 

• Světelný stmívač umožňuje přesné ovládání osvětlení vnitřního prostředí na potřebné úrovni a vnitřní integrovaná světelná jednotka logicky doplňuje funkci umělého dosvitu. 

Solatube® – „řešení, které v praxi funguje“ 

Solatube® – „pomáháme vidět svět v lepším světle“ 

Budoucnost je náš odkaz a podpora tr- vale udržitelného rozvoje. „Učíme se celý život“, a proto by naší prioritou mělo být pro budoucí generace zajistit, co nejlepší podmínky k jejímu vzdělávání. Solatube® přispívá k zlepšení světelných podmínek ve vzdělávacích centrech, institucích po 

celém světě a vnáší nenahraditelné denní světlo všude tam, kde je potřeba. 

Rádi Vám pomůžeme s Vaším návrhem a podpoříme snahu o zlepšení podmí- nek výuky. S denním světlem máme bohaté zkušenosti. Jsme schopni Vám 

nabídnout komplexní podporu od od- borné konzultace na téma světlovody a prosvětlovací technologie až po pro- fesionální modelaci průběhu denního světla v učebnách či hernách.