Solatube® prakticky a účelně do každého prostoru

Ve fázi projektování je kladen důraz na začle- nění rodinného domu v územním a situačním plánu takovým způsobem, aby bylo dosaženo co nejefektivnějšího oslunění objektu s ohle- dem na vnitřní dispozice. Geografická poloha, orientace světových stran, členitost okolní zá- stavby a terénu jsou jen některé z parametrů, které je třeba zauvažovat. Následně se účelově volí příslušné prosvětlovací technologie, které zajistí požadované množství denního světla správným způsobem. Úkolem našich architektů a projektantů je naplnění těchto představ k naší spokojenosti. Předpokladem dobrého návrhu jsou znalosti o nárocích na světelný komfort 

a umění je prakticky použít. Jedná-li se o prosvit komunikačních, obytných či účelových prostor Vašeho domu, tak je vždy dobré mít na paměti frekvenci a úlohu, pro kterou se místnost používá. Světlovod Solatube® je v tomto případě nena- hraditelným společníkem, který oproti tradičním produktům vyniká především svou variabilitou vedení a širokou škálou použití. 

Zde nabízíme pár dobře mířených tipů a rad, jak se světlovodem nakládat v různých typech prostor tak, aby byly v souladu s charakterem jejich využití: 

Komunikační prostory 

Světlovody v těchto prostorách hrají velmi čas- to úlohu primárního a jediného zdroje denního osvitu. Kvalita osvětlenosti by zde měla být vnímána především účelově. Prvotní je zajistit dobré světelně-provozní podmínky pro bezpeč- ný pohyb osob na příslušné komunikaci. Důraz klaďte na rovnoměrnost rozptylovaného světla vzhledem k půdorysu prostoru, jelikož zachování celistvého osvětlení, které má kontinuitu podpoří celkový pozitivní dojem. 

Vstupní hala, zádveří – prostor, s nímž je spojován první dojem, uvádí uživatele i samotné návštěvníky do domu a vytváří celkový kontext obydlí s exteriérem. Navržený světlovod Solatube® 160DS-250mm zde zlepšuje plynulost přechodu z vnějšího pro- středí a kombinace s částečně prosklenými vstupními dveřmi harmonicky doplňuje úvodní světelnou scénu. 

Chodba – často nazývaná jako „tepna domova“ je nejčastěji opomíjeným prostorem pro denní osvětlení a to především z dů- vodů dispoziční nedostupnosti a krátké době pobytu. Světlovod Solatube® mění světelně zanedbanou část domova v plnohod- notné prostory a dává možnost vzniku světelných vazeb mezi jednotlivými místnostmi. Prosvit objektu se stává souvislejší a získává přirozený projev. Na fotografii je příkladná aplikace třech světlovodů Solatube® 160 DS – 250mm v ideálních rozestupech pro kompaktní a uživatelsky funkční prosvit. 

Schodiště – spojnice dvou a více podlaží je specifické svou prostorností a hloubkou. Ze všech komunikačních prostor jsou na něj kladeny nejvyšší nároky. Viditelnost stupnic a podpůrného zábradlí i při nepříznivé zimní obloze jsou dobré důvody proč zvolit větší průměr světlovodu. V praxi se z bezpečnostních dů- vodů vyplatí, logicky situovat světlovod k jalovému (poslednímu) stupni schodiště, aby největší světelná intenzita dopadala do míst změny výškové úrovně. Příklad vidíte na fotografii se světlovodem Solatube® 290 DS-350mm. Sekundárním přínosem takové volby je i prosvit podestové části spolu s tím schodišťovým. 

Obytné prostory 

Při osvětlování obytných prostor je příznačná kombinace světlovodu s různými prosvětlova- cími technologiemi. Je dobré mít na paměti, že se jedná o místa trvalého pobytu, či prostory se zvýšenou frekvencí výskytu osob. Obzvlášť spe- cifická je pak potřeba nastolení světelné pohody vzhledem ke způsobu užívání prosvětlovaného prostoru. 

Obývací pokoj – místo setkávání celé rodiny si zaslouží zvláštní pozornost a příslovečné teplo domácího krbu zde může představovat i dobře prosvětlený prostor. Krásným příkladem je užití světlovodu Solatube® 290 DS-350mm s centrálním umís- těním. Na příkladu je zjevné, že okenní zdroj zastíněný okolní zástavbou nedostatečně přispívá k celkové prosvětlenosti, proto na sebe světlovod přebírá úlohu primárního zdroje osvitu. V pří- padě vysoké účinnosti okenních zdrojů doporučujeme umístit světlovod zhruba do vzdálenosti 2/3 délky místnosti od něj. Prosvit se projeví rovnoměrně, nezanikne v záři okenního zdroje ani nevytvoří přílišně přesvětlený kout v místnosti. Významnou roli v návrhu hraje celková plošná výměra, půdorysný tvar a dispoziční uspořádání zařizovacích předmětů v místnosti. 

Ložnice – místo klidu a odpočinku nemusí nezbytně působit chladným a fádním dojmem. Výborným typem na instalaci je umístění kopule světlovodu, jako prvku odpovědného za příjem denního světla, na východní stranu střechy. Toto řešení přímo podporuje přirozené biologické návyky a ranní vstávání se stane radostnou událostí. Přesto však pro ty co si rádi přispí lze do svět- lovodu namontovat i stmívač a doslova tak světlovod v případě potřeby „zhasnout“. 

Účelové prostory
Nalézt rovnováhu a snoubit světelné nároky ty- pické pro trvalý pobyt i konkrétní činnosti není jednoduché. Cílem je zpříjemnit pobyt osob při specifických aktivitách a zajistit dostatek světla s ohledem na povahu vykonávané činnosti.
Kuchyň – příprava pokrmů se může někdy pěkně protáhnout, obzvlášť když čekáme návštěvu a ne každá kuchyňka má to štěstí mít idylické okénko do zahrádky. Aplikace jednoho světlovodu Solatube® 290 DS-350mm nám tento neduh hravě vynahradí. Praktické umístění světlovodu na střed dispozice umožnilo uživatelům doslova vařit v každém koutě kuchyně bez potřeby umělého dosvitu.

Kuchyň – příprava pokrmů se může někdy pěkně protáhnout, obzvlášť když čekáme návštěvu a ne každá kuchyňka má to štěstí mít idylické okénko do zahrádky. Aplikace jednoho světlovodu Solatube® 290 DS-350mm nám tento neduh hravě vynahradí. Praktické umístění světlovodu na střed dispozice umožnilo uživatelům doslova vařit v každém koutě kuchyně bez potřeby umělého dosvitu. 

Koupelna – nejen protiskluzové povrchy mohou přispět k bez- pečí celé koupelny. Dobře prosvětlený prostor je bezpečný pro- stor. Dobrý výrobce zajistí dostatek světla světlovodem i při ma- lém průměru. Na příkladu je světlovod Solatube® 290DS-350mm, který bez problému zajistil velmi komfortní množství denního světla bez výraznějšího zásahu do konstrukce. Z fotografie je viditelné, že významně může přispět i samotný druh vnitřních úprav. Rozdíly ve strukturách povrchů a jejich barevného prove- dení mohou výsledný prosvit ovlivnit až o 30%. 

Martin Krejný 

odborník na světlovody 

WT-WINDOWS TOMORROW s.r.o. 

Spojovací 136, 252 62 Horoměřice telefon: +420 602 347 020
e-mail: info@solatube.cz